Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Shahr-e Sheberghan > Local Business > Darman Medical lab درمان طبی لابراتوار

Darman Medical lab درمان طبی لابراتوار

(30 Rate)
مرکز ولایت جوزجان شهر شبرغان بندر آقچه مقابل شفاخانه ملکی جوزجان
0787408061
(30 Rate)
مرکز ولایت جوزجان شهر شبرغان بندر آقچه مقابل شفاخانه ملکی جوزجان
0787408061

About :

میهن طبی لابراتوار در آینده های نزدیک به فعالیت خود آغاز میکند ....

Contact:

مرکز ولایت جوزجان شهر شبرغان بندر آقچه مقابل شفاخانه ملکی جوزجان ,07
0787408061
36.6672, 65.7536

Other Information

Categories:

Local Business
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2018-11-09

تست سنجش سلامت موی هاnnچند تار موی تمیز را در یک لیوان آب بیندازید و ️چند ثانیه صبر کنید.nn◀️موهای سالم روی سطح آب شناور میشوندn◀️موهای آسیب دیده و ضعیف در آب فرو میروندnبرگرفته شده از صفحه Dr.anis

2018-10-22

آمپول روگام (Amp-Rhogam) :nهنگامیکه مادر حامله ای گروپ خون منفی دارد وشوهرش گروپ خون مثبت دارد باید آمپول روگام را در هفته 28حامله گی بگیرد.وبعد از ولادت اگر معلوم شود که گروپ خونی نوزادمثبت است یک زرق دیگر آمپول روگام را بعد از ولادت بگیرد.nآمپول روگام همان ایمونوگلوبولین آنتی D میباشد که حد اقل 300مایکروگرام آنتی بادی Dدارد.این آمپول راحتی در عرض 72 ساعت پس از ولادت نیز تاثیرات خوده دارد . بایدnبعد از سقط تخیله حمل مولار یا حاملگی نابجا به خانمهایکه -RH دارند تجویز میگردد. nاگر بیش از سه هفته از زرق آمپول روگام گذشته باشد وخونریزی مربوط به حوادث حاملگی اتفاق بیافتد یک زرق 300میکروگرامی دیگر آمپول روگام لازم است.nوهمچنان این آمپول به IM یا عضلی تطبیق میشود..

2018-10-17

داکتر یعنی چه ؟nnساعت دو شب مریض چشم هایش را باز کرد، داکتر در کنار بسترش به خواب رفته بود.n مریض صدا کرد: داکتر صاحب، داکتر صاحب، داکتر همین که چشم هایش را باز کرد دید که مریض به هوش آمده است و به سویش لبخند می زند. داکتر از جا بلند می شود و یک آمپول را میان سیروم او خالی می کند و بعد دست مریض را با مهربانی می فشارد.nمریض در حالیکه اشکی از گوشه چشمش به سوی بستر جاریست می گوید: یک فامیل را نجات دادی، می دانی فردا باید معاش خود را می گرفتم، اگر من نمی بودم سر از هفته جدید دیگر کودکان من نمی توانستند به مکتب خصوصی درس بخوانند، کرایه خانه را چه کسی می پرداخت؟ و فاکولته دخترم نیمه تمام باقی می ماند.nداکتر نیز آرام آرام گریه می کند ولی قلبش از خوشحالی می تپد. nمریض ادامه می دهد: داکتر صاحب! اگر شما صادقانه کار کنید از فرشته ها بهتر هستید، زیرا فرشته ها آنقدر رنجی که شما می کشید نمی کشند، فرشته ها فرزند ندارند که نگران زندگی آنها باشند، آنها به پول نیاز ندارند، آنها در کشوری مملو از دشواری ها زندگی نمی کنند پس باید که آنها فرشته بمانند، اما شما ... nبعد مریض برای مدتی خاموش می ماند. nهر دو برای مدتی چیزی نمی گویند، بعد داکتر می پرسد؟ آن بچه گکی که شما را به شفاخانه رساند پسر کلان شما بود؟nمریض: بلی nداکتر: وقتی می خواستم توافق او را به خاطر عملیات شما بگیرم به چشم هایم خیره شد و بعد برایم گفت: من به خاطر عملیات او موافقه می کنم چون باور دارم که تو نیز پدر داری و می دانی که پدر چه نقشی در زندگی ما بازی می کند.nمریض لبخند می زند و عاشقانه می گوید: بلی او با آنکه حالا کم کم جوان شده است اما باز هم شب ها در کنار من می خوابد.nداکتر که تمام شب را در اطاق عملیات گذرانده بود به مریض می گوید:اگر اجازه شما باشد بروم اندکی بخوابم، حالا مسولیت شما را یک همکار دیگر من به دوش خواهد کشید.nمریض: داکتر ! وقتی دوباره به وظیفه ام بروم هر روز یک مطلبی در مورد داکتر ها خواهم نوشت.nداکتر با شوخی می پرسد: از بدی های داکتران یا از خوبی های شان؟nمریض نیز لبخند زده می گوید: نی داکتر صاحب! هر روز تحت این عنوان یک چیزی خواهم نوشت: موجوداتی که اگر صادقانه کار کنند از فرشته ها برتر..!

2018-08-31

آمپول روگام (Amp-Rhogam) :nهنگامیکه مادر حامله ای گروپ خون منفی دارد وشوهرش گروپ خون مثبت دارد باید آمپول روگام را در هفته 28حامله گی بگیرد.وبعد از ولادت اگر معلوم شود که گروپ خونی نوزادمثبت است یک زرق دیگر آمپول روگام را بعد از ولادت بگیرد.nآمپول روگام همان ایمونوگلوبولین آنتی D میباشد که حد اقل 300مایکروگرام آنتی بادی Dدارد.این آمپول راحتی در عرض 72 ساعت پس از ولادت نیز تاثیرات خوده دارد . بایدnبعد از سقط تخیله حمل مولار یا حاملگی نابجا به خانمهایکه -RH دارند تجویز میگردد. nاگر بیش از سه هفته از زرق آمپول روگام گذشته باشد وخونریزی مربوط به حوادث حاملگی اتفاق بیافتد یک زرق 300میکروگرامی دیگر آمپول روگام لازم است.nوهمچنان این آمپول به IM یا عضلی تطبیق میشود.

2018-08-31

اعلان کاریابی nلابراتوار تشخیص طبی درمان به یک نفر کارمند مسلکی( لابرانت) از طبقه ذکور به شرایط زیر ضرورت دارند. n۱_ اسناد دولتی لابراتوار را داشته باشند n۲- بلدیت کامل با معاینات لابراتواری را داشته باشند nمتقاضیان محترم می توانند CV یا خلص سوانح خویش را به ایمیل [email protected] ارسال و یا به شماره 0787408061 به تماس شوید

2018-06-22

♦️اﻳﻦ"ﭘﻨﺞ" ﭼﻴﺰ ﺷﻤﺎ ﺭا اﺯ ﺩاﻛﺘﺮ ﺩﻭﺭ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ:nn1: ﻣﺼﺮﻑ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﺳﻴﺐ ﺩﺭ ﺻﺒﮕﺎﻫﻲ.n2: ﻣﺼﺮﻑ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﻟﻴﻤﻮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ.n3: ﻣﺼﺮﻑ ﻳﻚ ﮔﻴﻼﺱ ﺷﻴﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ.n4: ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺸﺖ ﮔﻴﻼﺱ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ.n5: ﻣﺼﺮﻑ 12 ﺩاﻧﻪ ﺑﺎﺩاﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﺒﮕﺎﻫﻲ.nn♦️ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﻮاﻳﺪ اﻳﻦ 5 ﭼﻴﺰ ﻗﺮاﺭ ﺫﻳﻞ اﺳﺖ.nn1: ﻗﻠﺐ ﺗﺎﻥ ﺭا ﻗﻮﻱ و اﺳﺘﻮاﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﺪاﺭﺩ.n2: ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎﻱ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺪﻥ ﺗﺎﻥ ﺭا ﺁب ﻣﻴﻜﻨﺪ.n3: اﺯ اﺳﺘﺨﻮاﻥ ﺩﺭﺩﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺩﻭﺭ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ.n4: ﺷﺎﺩاﺑﻲ و ﻃﺮاﻭﺕ ﭘﻮﺳﺖ ﺭا ﺑﺒﺎﺭ ﻣﻴﺎﻭﺭﺩ.n5: ﻣﻐﺰ ﺗﺎﻥ ﺭا ﻓﻌﺎﻝ و اﻋﺼﺎﺏ ﺗﺎﻥ ﺭا ﺁﺭاﻡ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ.nn✅شریک ساختن تان هیچ هزینه ای نداشته رساندن دانش عبادت است.

2018-04-21

چربی خون چگونه بوجود میایید؟n اعراض و علایم ناشی از چربی خون چیست؟ nچگونه تداوی و وقایه میشود؟nnچربی خون عبارت از بالا رفتن مقدارکلسترول و یا ترای گلیسراید از مقدار طبیعی آنها در خون است که باعث بیماری چربی خون می شود. میزان این مواد در خون در اثر مصرف مواد غذایی بیش از حد مورد نیاز یا هنگام بروز اختلال در سوخت و ساز چربی، افزایش می یابد.nnچگونه چربی خون افزایش میابد ؟nnافزایش چربی خون همراه با بیماریهایی مانند کم کاری تیروئید، بعضی از بیماریهای کبدی و کلیوی ، بیماریهای قند(دیابت) ، عدم کفایه مزمن کلیه، چاقی، بعضی از عفونتها ، اعتیاد به الکل ، ایدز HIVو … دیده می شود. افزایش چربی خون با تجمع در دیوار رگ ها، تنگی آنها را به دنبال دارد و به همین دلیل باعث افزایش خطر ابتلا به سکته مغزی، درد قفسه سینه می شود.برای تشخیص بالا بودن چربی خون، اندازه گیری دو نوع چربی خون یعنی کلسترول وترای گلیسیراید انجام می شود. دراین میان معمولاافزایش کلسترول به عنوان عامل بیماریزای جدیدتری مطرح میشود.nnکلسترول چیست؟nnکلسترول یک نوع چربی است که در همه حجره های بدن شما یافت می شود. کلسترول در خون حل نمی شود و توسط لیپوپروتئین ها وارد حجره می شود و از آن خارج می گردد.لیپوپروتئین ترکیبی از پروتئین و چربی است و چربی را در خون حمل می کند. وجود کلسترول در کبد، نخاع و مغز ضروری است.nکلسترول در ساخت و نگه داری حجرات، برخی هورمون ها، ساخت ویتامین D و جذب ویتامین های محلول در چربی نقش دارد. سویه نارمل کلسترول در خون کمتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر است.nزمانی که کلسترول خون افزایش پیدا می کند، چربی در سطح رگ رسوب می کند. نهایتاً این رسوب ها جریان طبیعی خون را دچار مشکل میکنند و در این حالت، قلب به اندازه ی کافی خون غنی از اکسیژن دریافت نمیکند و خطر حمله قلبی افزایش میابد. با فرایندی مشابه، کاهش یافتن جریان خون به مغز نیز می تواند منجر به سکته مغزی شود.nnطرز بوجود آمدن کلسترول خون: nnکلسترول به دو طریق در بدن به وجود می آید: n1: بدن خودش کلسترول می سازد. بیشترین کلسترول را کبد می سازد و مقدار آن، روزانه در حدود 1000 میلی گرم می باشد.n2: کلسترول وارد شده به بدن، از طریق خوردن مواد غذایی از جمله: گوشت سرخ ، مرغ، ماهی و لبنیات. nمیوه ها ، سبزیجات، روغن های گیاهی، غلات دارای کمترین مقدار کلسترول و زردی تخم مرغ و گوشت ها دارای بیشترین مقدار کلسترول هستندnnاعراض و علایم افزایش چربی خون:nnعلایم افزایش چربی خون ناشی از دو عامل است؛ یکی غلیظ شدن خون که باعث کندی حرکت آن در اوعیه ها می شود ولذا باعث اختلال خونرسانی و کمبود نسبی اکسیجن در انساج خواهد شد و دیگری، افزایش حرارت بدن در اثر افزایش صفرا. این علایم به طور خلاصه عبارتند از:nn• احساس سنگینی، خستگی در بدن.n• خواب آلودگی.n• سوزش و احساس افزایش حرارت نقاط مختلف بدن به خصوص کف پا که معمولاً در شب تشدید می شود.n• سردردهایی که معمولاً به صورت سنگینی سر خودنمایی می کند.n• خشکی و یا تلخی دهان.n• سرگیجی n• سردرد، سرگیجی، سنگینی، خواب آلودگی، طپش قلب و علایمی از این قبیل، پس از مصرف غذاهای چرب ، و تسکین این علایم با مصرف موادی مثل ، آب لیمو یا سرکه.n• افزایش تعرق بدن.n• ورم یا پندیدگی وجه یا رویnnنکته: ذکر علایم فوق به این معنا نیست که تمام کسانی که دچار افزایش چربی خون می شوند همه علایم فوق را بروز می دهند؛ بلکه اغلب، تنها بعضی از علایم را دارند. nnچگونه می توان HDL یا کلسترول خوب را در بدن افزایش داد؟ (با افزایش مقدارHDL، احتمال ابتلا به حملات قلبی کم می شود)nn• دویدن یا ورزش کردن n• کاهش وزن: با کاهش هر نیم کیلوگرام وزن بدن ( چربی اضافی)، مقدارHDL یک فیصد افزایش می یابد.n• ورزش کردن قبل از خوردن غذای پر چرب: انجام ورزش منظم قبل از خوردن وعده های غذایی پر چرب، بطور قابل ملاحظه ایHDL را افزایش می دهد.n• نکشیدن سگرت: با ترک سگرت فقط به مدت یک هفته، 7 واحد مقدارHDL افزایش می یابد.n• پرهیز: پرهیز از مصرف زیاد شکر، آرد، کچالو و برنج، غذاهایی که قند خون را افزایش می دهند، باعث کاهشHDL خون می شوند.nnبرای کاهش مقدار LDL چه باید کرد؟nاز مصرف زیاد چربی ها و کلسترول خودداری کنید.nاز افزایش کالوری دریافتی بپرهیزید.nتحرک و فعالیت بدنی را زیاد کنید.nوزن خود را ثابت نگه دارید.nnمنابع ترای گلسراید کدام ها اند؟nترای گلیسیراید، همان چربی است که در غذا وجود دارد. اگر کالوری زیادی وارد بدن شود، بدن مقدار اضافی کالوری را به ترای گلیسیراید تبدیل کرده و در بدن ذخیره می کند. چاقی و اضافه وزن، عدم تحرک ، سگرت کشیدن، مصرف الکول و داشتن رژیم غذایی پرکاربوهیدرات از عوامل افزایش دهنده تری گلیسیراید خون می باشد. مقدار مناسب تری گلیسیرید کمتر از 150 میلی گرم در دسی لیتر می باشد.فردی که دارای ترای گلیسیراید بلند ست، LDL بالا و HDL پایینی خواهد داشت.nnبرای کاهش تری گلیسیرید چه باید کرد؟nورزش کنید.nرژیم غذایی کم چربی داشته باشید.nاز لبنیات کم چرب استفاده کنید.nچربی های گوشت و پوست مرغ را دور بیاندازید.nغذای خود را با روغن های گیاهی درست کنید.nغذاهای پرفیبر را زیاد مصرف کنید.nاز مصرف شیرینی و نوشیدنی های شیرین خودداری کنید.nاز نوشیدن الکل دوری کنیدnپرخوری نکنید.nوزن خود را متعادل نمایید.

2018-04-06

#معلومات جدید در باره پیاز !nnبومیان آمریکا برای درمان تب‌های شدیدnاز بستن پیاز به کف پای بیمار استفاده میکردند!nو جالب است که بدانیدnامروز از نظر علمی این روش اثبات شدهnاین کار واقعا باعث استخراج سموم بدن میشود.nاگر برای تان جالب بود به اشتراک بگذارید (شیر کنید)

2018-03-15

۷ نشانه‌ مهم/ از کجا بفهمیم کمبود ویتامین داریم؟!nدانستن اینکه چه زمانی بدن کمبود ویتامین دارد باعث پیشگیری از بیماری شده و سلامتی ادامه می یابد.nخستگی یکی از شایع‌ترین نشانه‌های ابتلا به کمبود ویتامین است، اما کمبود ویتامین همیشه به شکل خستگی ظاهر نمی‌شود. گاهی ممکن است مشکلاتی در بدن‌مان ایجاد شوند که خیلی از ما نمی‌دانیم از کمبود ویتامین ناشی شده‌اند. برای آشنا شدن با نشانه‌های کمبود ویتامین‌ می‌توانید با ما همراه باشید.n n۱. دردهای عضلانیnچنانچه به صورت مداوم و بدون هیچ دلیل مشخصی، مثلا بدون اینکه تمرینات ورزشی سنگین انجام داده باشید، دردهای عضلانی دارید، شاید به کمبود ویتامین دی (D) مبتلا هستید. علیرغم شیوع بالای کمبود ویتامین D، چون نشانه‌های کمبود این ویتامین خیلی واضح نیستند، تشخیص آن می‌تواند دشوار باشد. با توجه به اینکه ویتامین D در سلامت استخوان‌ها، دندان‌ها و عضلات نقش دارد، اگر به همراه دردهای عضلانی، دندان‌ها و استخوان‌های‌تان هم مشکل دارد، لازم است سطح این ویتامین در بدن‌تان اندازه‌گیری شود.n nبرای اینکه به کمبود ویتامین D دچار نشوید، روزانه در معرض نور آفتاب قرار بگیرید و در رژیم غذایی خود از شیر یا سایر فرآورده‌های لبنیِ غنی شده با ویتامین D مثل ماست و پنیر کُلبه (نوعی پنیر نرم با طعم ملایم) استفاده کنید. ماهی‌های چرب مثل سالمون یا ماهی‌ تُن نیز از جمله منابع ویتامین D به شمار می‌روند که به دلیل خطر رسوب جیوه در بدن بهتر است بیشتر از دو بار در هفته مصرف نشوند.n n۲. کِرِختی پاهاnnچنانچه در ناحیه‌ی پاها احساس کرختی یا بی‌حسی می‌کنید و در راه رفتن‌تان هم مشکل ایجاد شده است (مثلا تعادل ندارید یا اغلب زمین می‌خورید)، شاید به کمبود ویتامین ب۱۲ (B12) مبتلا هستید. حتما می‌پرسید چرا؟ چون ویتامین B12 برای سلامت و عملکرد مغز و دستگاه عصبی ضروری است. اگر سطح این ویتامین کم شود، مغز به دشواری می‌تواند با اعصاب بدن ارتباط برقرار کند و به همین دلیل به بی‌حسی و مشکلات تعادل دچار خواهید شد.n nبرای افزایش سطح ویتامین B12، مصرف مواد غذایی حیوانی مثل ماهی، مرغ و فرآورده‌های لبنی و نیز مواد غذایی گیاهی مثل جایگزین‌های شیر یا گوشت و غلات صبحانه که با ویتامین B12 غنی شده باشند، توصیه شده است.n n۳. مشکل دید در شبnآیا چون شب‌ها مشکل دید دارید، ترجیح می‌دهید همیشه بعد از شام در منزل بمانید و بیرون نروید؟ گاهی مشکل دید در شب به کمبود ویتامین آ (A) مربوط می‌شود. ویتامین A در ساختن رنگدانه‌های سلول‌های گیرنده‌ی نوری در چشم‌ها و کمک به دید در نور کم مؤثر است. کمبود ویتامین A موجب می‌شود شب‌ها نتوانید دید واضحی داشته باشید و شاید حتی به سایر اختلالات بینایی مثل دِژِنِراسیون ماکولا (تخریب لکه‌‌ی زرد) نیز دچار شوید.n nسبزیجات دارای برگ سبز مثل اسفناج و کلم‌‌برگ، سبزیجات دارای رنگدانه‌های نارنجی مثل زردک، کچالو شیرین، مرچ دلمه‌ای نارنجی، طالبی و تخم‌مرغ از جمله منابع ویتامین A هستند.n n۴. عکس‌العمل‌های کُندnآیا در گرفتن توپ کُند هستید؟ آیا حین رانندگی وقتی کسی ناگهان جلوی ماشین‌تان سبز می‌شود، نمی‌توانید سریع ترمز بگیرید؟ شاید این تأخیرها ناشی از کمبود ویتامین ای (E) باشد و نه بی‌دست‌وپا بودن شما. ویتامین E برای سلامت دستگاه عصبی مفید است و مثل ویتامین B12 به برقراری ارتباط بین مغز و اعصاب کنترل‌کننده‌ی عضلات و عکس‌العمل‌ها کمک می‌کند. کمبود ویتامین E موجب دشوارتر شدن برقراری این ارتباط می‌شود. nجوانه‌ گندم غنی‌ترین منبع تأمین‌کننده‌ی ویتامین E خوانده شده است، پس این ماده‌ی مغذی را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. تخم‌مرغ، مایونز، گوشت اندام (organ meat) یا همان احشاء خوراکی، مغزها، دانه‌ها و آووکادو نیز از جمله سایر منابع ویتامین E به شمار می‌روند.n n۵. دیر التیام یافتن زخم‌هاnآیا وقتی دست‌تان را می‌بُرید یا جراحت دیگری برای‌تان پیش می‌آید، زخم‌های‌تان دیر التیام می‌یابند؟ شاید بخشی از این مشکل ناشی از کمبود ویتامین سی (C) باشد. سلول‌های پوستی و سایر سلول‌هایی که پس از ایجاد جراحت باید خودشان را به منظور شروع فرآیند التیام بازسازی کنند، به ویتامین C و همچنین ویتامین A و زینک (روی) نیاز دارند. التیام زخم‌ها بدون میزان کافی از این مواد مغذی دشوارتر خواهد شد و به همین دلیل احتمال عفونی شدن زخم‌ها افزایش می‌یابد.n nبرای اینکه به کمبود ویتامین C مبتلا نشوید، مصرف روزانه‌ی مرکبات مثل گریپ‌فروت و انواع لیموها و نیز سبزیجات دارای برگ سبز مثل اسفناج، مَنداب یا همان آراگولا و کلم‌برگ را در رژیم غذایی خود بگنجانید.n n۶. احساس افسردگیnعلائم کمبود ویتامین همیشه در جسم ظاهر نمی‌شوند. همه‌ی ما ممکن است گاهی وقت‌ها دل‌مان بگیرد، اما چنانچه متوجه شدید که این مشکل در حال وخیم‌تر شدن است، طوری که افسردگی گرفته‌اید یا بیشتر روزها غمگین هستید، شک کنید که شاید به کمبود ویتامین ب۱ (B1) مبتلا شده‌اید. این ویتامین مثل ویتامین B12 برای سلامت سلول‌های عصبی و مغزی ضروری است. کمبود ویتامین B1 n nدر عملکرد این سلول‌ها اختلال ایجاد می‌کند و در نتیجه‌ ممکن است به مشکلات روانی مثل افسردگی دچار شوید. کمبود این ویتامین به ندرت اتفاق می‌افتد، اما در افراد الکلی، مبتلایان به بیماری کرون (نوعی بیماری التهابی روده) یا بی‌اشتهایی (آنورِکسیا) ممکن است بروز کند.n nمنابع غذایی حاوی این ویتامین عبارتند از گوشت قرمز و سفید، گوشت احشاء مثل کبد، نخود، لوبیا، عدس ومِلاس سیاه (شربتی غلیظ که از چغندرقند یا نیشکر به دست می‌آید).n n۷. بوی بد دهانnبوی بد دهان ممکن است از کمبود ویتامین ب۳ (B3) ناشی شود، به ویژه اگر خوب مسواک می‌زنید و نخ دندان استفاده می‌کنید و به طور کلی در رعایت بهداشت دهان و دندان کوشا هستید. کمبود ویتامین B3 به ضعیف شدن عملکرد کبد می‌انجامد. کبد روی عملکرد صحیح معده و روده‌ها تأثیر می‌گذارد و به همین دلیل اختلال در عملکرد آن به مشکلات گوارشی و در نهایت بوی بد دهان منجر خواهد شد. این کمبود در افراد الکلی موجب کاهش سطح انرژی می‌شود.nبرای جلوگیری از ابتلا به کمبود ویتامین B3، مصرف احشاء خوراکی، ماهی‌های چرب، دانه‌ی آفتابگردان و سبزیجاتی مثل چغندر توصیه شده است.nبه طور کلی، کمبود ویتامین چیزی نیست که تشخیص آن از سوی خودِ افراد به سادگی امکان‌پذیر باشد. چنانچه احساس می‌کنید علائمی دارید که شاید به کمبود ویتامین مربوط باشند، حتما با یک داکتر مشورت کنید و از مصرف خودسرانه‌ی قرص‌ها و مکمل‌های ویتامین بپرهیزید. nnیک آزمایش خون ساده سطوح ویتامین‌ها در بدن‌تان را مشخص می‌کند و داکتردر صورت مشاهده‌ی هر نوع کمبودی در سطوح ویتامین‌ها راهنمایی‌های لازم را برای بازگشت به وضعیت عادی در اختیارتان خواهد گذاشت..

Review

Similar Places:

شفاخانه معالجوی شکران مرجع معتبر برای درمان