Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Kabul Daraz > Health/Beauty > Dermatalogy and cosmetics جلدی و زیبایی

Dermatalogy and cosmetics جلدی و زیبایی

(22 Rate)
Darullaman
+93787963588
(0 Rate)
Darullaman
+93787963588

About :

کلینیک زیبایی و جلدی

Contact:

Darullaman
+93787963588

Other Information

Categories:

Health/Beauty
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2021-07-26

چین و چملکی قبل از وقت نگران کننده است: #dr_muhaddesa_mustafavin_________________________________nپس چگونه و از کجا با آن مبارزه را آغاز کنیم؟nnشما میتوانید از ویتامین E برای مبارزه با چین و چملکی و لکه ها و دیگر نشانه های پیری استفاده کنید ویتامین E می تواند آسیب های ناشی از تابش خورشید را بهبود بخشد و رادیکال های آزاد (از عوامل ایجاد کننده پیری و بیماری ها) را در محیط آزاد کند.nnویتامین E می تواند تولید کلاژن (که باعث افزایش خاصیت ارتجاعی پوست می شود) را افزایش دهد و از ایجاد نشانه های پیری مانند چین و چروک ها جلوگیری نماید.nnطرز استفاده:nقبل از خواب، روغن یک کپسول ویتامین E را مستقیما بر روی چین و چملکی های پوست بمالید صبح با آب گرم آن را بشویید شما حتی می توانید چین و چروک های صورت را روزی 2 تا 3 مرتبه با روغن زیتون گرم که سرشار از ویتامینE ماساژ دهید.استفاده منظم از غذاهای غنی از ویتامین E راه ساده و موثر دیگری برای مبارزه با نشانه های پیری است.nبوتاکس و پی ار پی هم میتوانیدnپوست بعد در مورد بوتاکسnبا لایک و کمنت های تان ما را تشویق کنید😍nو از دوستان تان دعوت کنید که معلومات اونا هم بیشتر شود👍

2021-07-23

آدرس:nسرک دارالامان، مقابل سارنوالی، کلنیک آکسفورد، منزل دومnشماره تماس:n۰۷۴۹۳۸۱۶۷۹

2021-07-23

اکسری صدر (Chest X-ray) چیست؟n nعمومیاتnرادیولوژی یک بخش لازمی طب کلینیکی است. اکسری صدر معمولترین معاینه رادیولوژیک است که وسیعاً مورد استفاده قرار می گیرد. اکسری صدر معمولاً منحیث معاینه ابتدائی برای مریضانی که از عسرت تنفس، سرفه دوامدار، درد صدری یا ترضیض صدری شکایت داشته باشند توصیه میگردد. nدانستن این بخش رادیولوژی برای دوکتوران طب در زندگی مسلکی شان و نیز برای محصلین که به سالهای کلینیکی شان داخل میشوند از اهمیت خاص ای برخوردار است. n nاهداف اکسری صدرn· مشخص ساختن ساختمان های اناتومیک قلبی- صدری که در فلم صدری قابل دید هستند. n· شناختن علایم رادیولوژیک امراض ریوی از قبیل atelectasis، تکاثف(consolidation) ، pneumothorax، انصباب پلورا و پریکارد و hyperinflation.n· ارتباط دادن اعراض و علائم فزیکیِ امراض قلبی و ریوی با یافته های رادیوگرافیک صدری. n nمنظره های ستندردn· منظره خلفی قدامی (PA view)n· منظره جنبی (lateral view)n· منظره قدامی خلفی (AP view)n nمنظره های خاصnاکثراً منظره های جبهی(frontal) و جنبی(lateral) مورد استفاده قرار میگیرند. سایر منظره های ویژه عبارتنداز:n· منظره Lordoticn· منظره reverse lordoticn· فلم زمان شهیق و زفیرn· منظره Obliquen· اضطجاع ظهری یا supine (ایکسری کنار بستر)n· فلم lateral decubitusn nفلم با نفوذ زیاد و grid متحرک (Bucky Film)n‌أ) چاقیn‌ب) Opacity های متراکم ریوی یا پلوراییn‌ج) لیژنهای تکلسیn‌د) لیژن های مخفی شده توسط قلب یا دیافراگمn‌ه) Air bronchogram در نواحی ارتشاحی متراکمnبرای نشان دادن نواحی پنهان شده در منظره خلفی-قدامی (منصف، سره ریه)، تخریبات ضلعی، کهف ها، تکلسات و طرق هوایی لازم است تا از یک فلم با نفوذِ بیشتر استفاده گردد.n nمانورهای فشاری داخل صدریn1. مانور valsalva: اوعیه ریوی را تقبض میدهد.n2. مانور Muller: اوعیه ریوی را توسع میدهد.nاستطبابn1) تفکیک اوعیه خون از عقده لمفاویn2) تفکیک سؤاشکال شریانی- وریدی از لیژنهای جامد.n nفلمSupine nحجم ریه را کاهش میدهد – ارتشاحات و انساج بین الخلالی را برجسته میسازد. nبرگشت وریدی را به قلب افزایش میدهد – ورید azygous و اورده ریوی را توسع میدهد. nدیافراگم بلند میشود و فشار داخل صدر تزاید مینماید – ساختمان های قلبی و منصفی بزرگ میشوند. nمایع و هوا بیجا میشود.nانصباب پلورا ناپدید میشود.nنوموتورکس Pneumothorax کوچک ناپدید میشود.nسویه هوا-مایع (یعنی آبسه ریوی) ناپدید میشود.n nعلایم pneumothorax در فلم supine: n1. علامه میزابه عمیق یا Deep sulcus signn‌أ. زاویه قلبی-دیافراگمی یا costophrenic n‌ب. جنکشن diaphragm-mediastinaln2. هایپرلوسنسی Hyperlucency بالای سایه کبد superimpose میشود.n nتکنیک هاnرادیوگراف مطلوب تصویر ساختمان های داخل صدری را با استفاده از حداقل تشعشع نمایان میسازد. nnمنظره خلفی-قدامی (PA view)nمعاینه ستندرد صدر شامل ایکسری خلفی-قدامی و جنبی است. nمریض باید در زمان معاینه شهیق عمیق بکشد. n· صدر مریض در مقابل کسِت گذاشته میشود.n· منظره PA بزرگنمایی قلب را حداقل میسازد. n nمنظره جنبی(Lateral view) nمنظره جنبی بصورت همزمان با منظره خلفی-قدامی توصیه میشود. nمعمولاً طرف چپ مریض در مقابل کسِت قرار داده میشود. nچون طرف راست در نزدیک منبع تشعشع قرار دارد، بناً سمت راست نسبت به سمت چپ بزرگتر معلوم میشود. nدر این منظره لیژن های که در خلف sternum قرار دارند یا توسط دیافراگم مخفی شده اند دیده میشوند. کست در مقابل آن سمت مریض قرار داده میشود که احتمال موجودیت لیژن در آن وجود دارد. بگونه مثال: منظره جنبی چپ (طرف چپ در مقابل کست قرار داده میشود) برای مطالعه ناحیه خلفی طرف چپ قلب استفاده میشود. بهتر است تا لیژن حتی الامکان در nنزدیک فلم قرار داشته باشد. n nمنظره قدامی خلفی (AP view)nنزد مریضانی اجرأ میگردد که برای معاینه PA ایستاد شده نمیتوانند. nبالای بستر اجرأ میشود.nاین منظره باعث بزرگنمایی قلب میشود. nمنظره AP بعضاً برای دانستن اینکه آیا opacity که در منظره PA دیده میشود (با بر طرف شدن اضلاع) حقیقی است یا خیر. منظره AP قسمت های خلفی صدر را خوبتر قابل رویت میسازد. n nمنظره lordoticnازاین منظره برای دیدن ذروه های ریتان (بدون اینکه سایه های clavicleها و اضلاع اولی آنرا superimpose نموده باشند) و پتالوژی های لوب متوسط مانند کولپس/ consolidation لوب متوسط استفاده میشود. n nمنظره lateral decubitusnبرای ارزیابی حجم انصباب پلورا و نشان دادن اینکه آیا انصباب پلورا متحرک است یا loculated، کمک کننده میباشد. این یک میتود حساس برای دریافت مقادیر کم مایع پلورایی (50-100ml) است. برای تشخیص تفریقی بین انصباب subpulmonic و دیافراگم بلند نیز بکار میرود. برای ارزیابی nondependant hemithorax جهت تایید pneumothorax نزد مریضانی که توان ایستاد شدن را ندارند نیز کمک کننده میباشد. علاوتاً کثافت ریه dependant از سبب atelectasis ناشی از وزن منصف که بالای آن فشار وارد میکند باید تزاید نماید. عدم افزایش این کثافت دلالت بر air trapping مینماید. n nمنظرۀ زفیریnفلم های که در زمان زفیر گرفته میشوند در ارزیابی air trapping (مثلاً در صورت aspiration جسم اجنبی) اهمیت دارند. فلم زفیری در ارزیابی pneumothorax های کوچک نیز کمک کننده است. وظایف دیافراگم نیز در این فلم بخوبی ارزیابی شده میتواند. n nمنظرۀ obliquenبرای نشان دادن پلک های پلورایی، لیژن های جدار صدر، لیژنهای ضلعی و کولپس لوب سفلی ریه استفاده میشود. n nملاحظات تخنیکیnشهیق(inspiration) nمریض باید در اثنای که شهیق عمیق می کشد، معاینه گردد. این به رایدیولوجست کمک میکند تا ابنارملتی های داخل ریوی را به آسانی شناسایی نماید. در صورت شهیق خوب، دیافراگم باید در سویه اضلاع 8-10 خلفی یا 5-6 قدامی دریافت گردد. n nنفوذ (penetration) nبرای بدست آوردن یک فلم خوب لازم است تا شعاع به اندازۀ کافی نفوذ نماید. در یک فلم خوبِ خلفی-قدامی، فواصل دسک مانند spine های صدری باید بطور واضح در ساحۀ قلب قابل دید باشند اما جزئیات عظمی spine معمولاً دیده نمی شود. از طرف دیگر، نفوذ زمانی کافی است که ساختمان های وعایی قصبی در ساحه قلب دیده شوند. nدر منظرۀ جنبی، نفوذ و شهیق مناسب را توسط مشاهدۀ اینکه فقرات ذنباً تاریکتر شده میروند دیده میتوانیم. علت آن اینست که هوا در لوب های سفلی ریه بیشتر بوده و جدار صدر کوچکتر است. sternum و خلفاً دو مجموعۀ اضلاع را دیده میتوانیم. n nتدور (rotation)nتکنالوژیست ها معمولاً بسیار محتاط میباشند تا مریض در مقابل کسیت بصورت هموار قرار بگیرد. در صورت تدور مریض، منصف غیرعادی دیده میشود. تدور مریض را میتوان با مشاهدۀ اینکه آیا رؤوس clavicle ها از spinous process فقرات صدری به عین فاصله قرار دارند یا خیر، ارزیابی نمود. n nنگارش: داکتر احمد شکیب ظهیر

2021-07-15

#dr_muhaddesa_mustafavinتوسط داکتر محدثه مصطفوی nnبوتاکس nفیلر

2021-07-03

#Acnenجوانی دانه چگونه بوجود میاید .؟

2021-06-30

اریتم مولتی فرمnnاریتم مولتی فرم یک واکنش ایمنی پوستی است که عفونت یا دارو می تواند آن را تحریک کند. نام آن ترکیبی از “اریتم” لاتین (سرخی)، “مولتی” (بسیاری)، و “فرم” (اشکال) است و علائم اصلی را توصیف می کند، که شامل اندفاعات روی بدن است.nn می تواند افراد در هر سنی را تحت تأثیر قرار دهد، به طوری که کودکان 20 درصد موارد را نشان می دهند. با این حال، این بیماری معمولاً در بزرگسالان جوان بین 20 تا 30 سال رخ می دهد. شیوع آن در مردان بیشتر از زنان است.nn می تواند جزئی یا کلی باشد. مولتی فرم اریتم مینور معمولاً یک بیماری خفیف است که باعث ایجاد اندفاعات پوستی می شود. اما مولتی فرم اریتم می تواند شدیدتر باشد و به طور معمول به تداوی وسیع تری نیاز دارد.nn به صورت ضایعات پوستی برآمده، سرخ رنگ، گلابی، بنفش یا قهوه ای ظاهر می شود.nnاین ضایعات معمولاً دایره ای بوده و اندازه آن کمتر از 3 سانتی متر است. بیرونی ترین قسمت دایره ای این ضایعات دارای یک مرز مشخص است، در حالی که مرکز ممکن است یک تاول باشد.nnمردم فکر می کنند بیماری ماژور شبیه بیماری مینور یا کوچک است. با این حال، مهمترین تفاوت در نوع اصلی، میزان مخاط و اندازه مناطق آسیب دیده است.nnضایعات به احتمال زیاد تاول زده و ترکیده و این نواحی از پوست ممکن است زخم شده و چرک کند. ضایعات بسته به محل قرارگیری آنها، ممکن است مخاط ایجاد کنند.nnدر این بیماری، ضایعات حداقل در دو ناحیه از بدن همراه با مخاط بروز پیدا می کنند که اغلب یکی از این مناطق دهان است.nnمحل erythema-multiformennبیماری خفیف، ممکن است روی پا، صورت، گوش ها، یا کف و پشت دست ها تأثیر بگذارد. اغلب قبل از حرکت به سمت تنه در ابتدا روی دست ها یا پاها ظاهر می شود.nnبیماری، ممکن است در همان نواحی وجود داشته باشد، اما می تواند دهان، لب ها، گلو، چشم ها و اندام های تناسلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ضایعات در این مناطق معمولاً حاوی مخاط است.nnیک فرد مبتلا به بیماری نیز ممکن است علائم زیر را تجربه کند:nnدرد و تورم مفصلnضایعات دردناک در صورت وجود مخاطnسرفه و اختلال در تنفس که نشان دهنده عفونت است.nتب و یا درجه حرارت بدن از 38 درجه سانتی گراد یا بالاترnاکثر ضایعات بیماری دردناک نیستند، اگرچه برخی از افراد ممکن است احساس سوزش کنند. با این حال، ضایعات همراه با مخاط، مانند ضایعات دهان، گلو، اندام تناسلی یا چشم، می توانند دردناک باشند.nnعلل erythema-multiformennدر بیشتر موارد، یک انتان باعث ایجاد بیماری می شود. به ندرت، دواها می توانند باعث این واکنش سیستم ایمنی بدن شوند.nnعلت آن ناشناخته است، اما EM اغلب در ارتباط با ویروس هرپس سیمپلکس رخ می دهد، که نشان دهنده یک پروسه ایمونولوژیک آغاز شده توسط ویروس است. به نظر می رسد در نیمی از موارد، عوامل محرک دواهایی از جمله دواهای ضد تشنج، سولفونامیدها، داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی و سایر آنتی بیوتیک ها باشند. علاوه بر این، به نظر می رسد برخی موارد با ارگانیسم های عفونی مانند مایکوپلاسما پنومونیه و بسیاری از عوامل ویروسی مرتبط هستند.nnویروس هرپس سیمپلکسnnهرپس سیمپلکس علت اصلی بیماری است و ویروس در 70 درصد موارد مکرر اریتم مولتی فرم وجود دارد.nnهر دو نوع ویروس هرپس سیمپلکس (HSV) می توانند باعث بروز این بیماری شوند، اما HSV-1، که عامل تبخال است، بیشتر دیده می شود.nnشیوع تبخال به طور معمول 7 تا 10 روز قبل از تکثیر بیماری اتفاق میفتد. با این حال، امکان ابتلا به اریتم مولتی فرم بدون بروز علائم تبخال هم دیده می شود.nnپنومونی مایکوپلاسماnnیکی دیگر از دلایل بیماری، پنومونی مایکوپلاسما است. پنومونی مایکوپلاسما یک عفونت تنفسی مسری با باکتری مایکوپلاسما پنومونیه است. اریتم مولتی فرم در کودکان، در 2 تا 10 درصد موارد می تواند ناشی از سینه وبغل مایکوپلاسما است. در شرایطی که طبیب تشخیص دهد علت اصلی اریتم مولتی فرم، ناشی از عوارض سینه و بغل باشد، سریعا تداوی را آغاز می کنند.nnسایر علل انتانی اریتم مولتی فرمnnسایر دلایل اریتم مولتی فرم شامل عفونت های ویروسی هستند، از جمله:nnاچآیویnآنفلوانزاnهپاتیتnپارو ویروسnویروس های آدنو ویروسnEpstein-Barr، که باعث مونو می شود.nnکوکساکی که می تواند منجر به بیماری دست، پا و دهان شود.nسایر عفونت های باکتریایی که ممکن است باعث ایجاد اریتم مولتی فرم شوند، عبارتند از:nnبیماری توبرکلوزnاسترپتوکوک، که باعث استرپتوکوک گلو و سایر بیماری ها می شود.nnدوا هاnnدر موارد بسیار نادر، دوا می تواند منجر به اریتم مولتی فرم شود. دواهایی که با مولتی فرم اریتم ارتباط دارند، عبارتند از:nnسیلدنافیل (ویاگرا)nپنی سیلین هاnفنوتیازین، برای درمان اختلالات روانیnداروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، اغلب مسکن هاnهیدانتوین برای تداوی برخی موارد صرع استفاده می شود.nباربیتورات ها، گاهی اوقات برای اضطراب یا اختلالات خواب تجویز می شود.nسولفونامیدها، آنتی باکتریال هایی که داکتران ممکن است برای تداوی کولیت اولسراتیو استفاده شود.nnتشخیص تفریقی اریتم مولتی فرمnnعلائم برخی از اختلالات زیر می تواند شبیه علائم اریتم مولتی فرم باشد. برخی از علائم مشابه مرتبط با این وضعیت ها، عبارتند از:nnپت urticariannعارضه پوستی پت نوعی ضایعه پوستی برآمده، سرخ رنگ و خارش دار است که گاهی اوقات توسط یک آلرژن ایجاد می شود. آلرژن چیزی است که یک واکنش آلرژیک در بدن فرد ایجاد می کند. هنگامی که یک واکنش آلرژیک رخ می دهد، بدن پروتئینی به نام هیستامین آزاد می کند. هنگامی که هیستامین در داخل خون آزاد می شود، رگ های خونی ریز که به عنوان مویرگ شناخته می شوند، نشت پیدا کرده که باعث می شود تا مایعات در پوست جمع شده و باعث بروز ضایعات پوستی شود.nn20 درصد از مردم سراسر دنیا حداقل یک بار به پت دچار شده اند. خوشبختانه این عارضه پوستی ساری نبوده و نمی تواند از فردی به فرد دیگر منتقل شود. پت که به آن urticarial یا Hives نیز گفته می شود، واکنشی پوستی است که باعث ایجاد جوش های خارش دار در اندازه های بزرگ و کوچک بر روی سطح پوست می شود. پت ممکن است در نتیجه قرار گرفتن در محیط یا در معرض مواد مختلف به وجود بیاید. در برخی موارد مصرف غذاها یا داروهای خاص نیز ممکن است باعث بروز پت شود.nnاریتم ندوزوم (Erythema Nodosum) نوعی بیماری التهابی در پوست و نسج تحت الجلدی است که با گره های سرخ لطیف مشخص و عمدتاً روی ساق ها ظاهر می شود اما گهگاه بازوها یا نواحی دیگر را درگیر می کند.nn. بولوز Bullous Pemphigoid یک فوران مزمن خوش خیم ابله دار (بولوس) است که عمدتا در سالمندان دیده می شود.nn (بیماری Dermatitis Herpetiformis یک بیماری مزمن پوست است که با خوشه هایی از ابله های شدید خارش دار، پاپول ها و ضایعات شبیه پت مشخص می شود.nnپمفیگوس نوعی اختلال جدی ارثی پوستی است که با تاول (بولا) در لایه بالایی (اپیدرم) پوست و غشای مخاطی به ظاهر سالم مشخص می شود.nnتشخیص اریتم مولتی فرمnnآزمایش خون برای تشخیص اریتم مولتی فرم لازم نیست. معمولاً طبیبان می توانند با مشاهده اندفاعات این بیماری را تشخیص دهند.nnگاهی ممکن است برای رد سایر شرایط، نمونه برداری از پوست تجویز شود. برای انجام این کار، طبیب نمونه کوچکی از پوست را از ناحیه آسیب دیده تهیه کرده و برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه می فرستد.nnدر صورت تشخیص سینه و بغل مایكوپلاسما ممکن است رادیوگرافی قفسه سینه تجویز شود.nnافراد گاهی اوقات مولتی فرم اریتم را با سندرم استیونس-جانسون یا نکرولیز اپیدرم سمی اشتباه می گیرند، زیرا این دو وضعیت پوستی، علائم مشابهی دارند.nnتداوی اریتم مولتی فرمnnاریتم مولتی فرم مینور معمولاً به خودی خود برطرف می شود، اما در برخی شرایط می تواند به تداوی نیاز داشته باشد. در صورت ادامه علائم ممکن است طبیب استروئیدهای موضعی را تجویز کند.nnمالتی فرم اریتما به تداوی بسیار بیشتری نیاز دارد. افراد با ضایعات خونی، به باند و تسکین دهنده درد نیاز دارند. در صورت بروز ابله های دردناک و چرکی، بیمار ممکن است به تزریق مایعات داخل وریدی و بستری شدن در بیمارستان نیاز داشته باشد.nnاگر HSV باعث واکنش پوستی شود، برخی از طبیبا از دوای ضد ویروسی خوراکی به نام آسیکلوویر استفاده شود. آسیکلوویر می تواند به عنوان یک روش پیشگیری برای موارد مکرر اریتم مولتی فرم ناشی از HSV مفید باشد.nnاگر سینه و بغل مایکوپلاسما علت اصلی اندفاعات پوستی باشد، طبیبان ممکن است آنتی بیوتیک هایی مانند ماکرولید، تتراسایکلین یا آزیترومایسین را تجویز کنند.nnداکتر بلال احمد امانی

2021-06-27

ایختیوزسn#ichthyosisnnایختیوزس (Ichthyosis) یا مرض ماهی یک بیماری متنوع پوستی می‌باشد که با پوست خشک و خارش همراه است. واژه "ichthy" ریشه یونانی دارد که به معنی ماهی می‌باشد و مقصود از آن همان فلس ماهی است که با پوسته‌های ایجاد شده بر روی بدن مریض شباهت دارد.nnایختیوزسnnایکتیوز عمدتاً با علائمی مانند پوست خشک و زبر در مریضان خود را نشان می‌دهد.nnتظاهرات کلنیکیnnایختیوزس نوع خاص و شدید خشکی پوست است که با خشکی شدید و پوسته پوسته شدن پوست به‌ویژه در دست‌ها مشخص می‌شود. اغلب فرمهای این عارضه ارثی است. فرمهای شایعتر آن عبارتند از: (ichthyosis vulgaris), (lamellar ichthyosis), (epidermolytic hyperkeratosis), (congenital ichthyosiform erythroderma) و (X-linked ichthyosis)درصدی از این افراد ممکن است مشکلات چشمی پیدا کنند. البته ایختیوزس اکتسابی با علل اوتوایمیون، انتانی و متابولیک نیز داریم.nnاپیدمولوژیnnهر سال بیش از ۱۶۰۰۰ نوزاد در جهان با یکی از انواع بیماری ایختیوزس متولد می‌شوند. احتمال به دنیا آمدن نوزاد ایختیوزس مختص جنس یا رنگ یا نژاد خاصی نیست. این بیماری در بدو تولد یا در طول سال اول شناسایی شده و در تمام طول عمر، زندگی بیمار را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. ایختیوزس به حداقل ۲۸ گونه مختلف تقسیم می‌شود و نحوه انتقال و ژنتیک هر یک با دیگری متفاوت است است. از نظر بافت‌شناسی ایختیوزس اکتسابی و ایختیوزس وولگاریس با هیپرکراتوز، کاهش ضخامت یا عدم وجود لایهٔ گرانولار و ضخامت طبیعی لایهٔ خاردار مشخص می‌شوند. از یافته‌های دیگر عدم ارتشاح سلولهای التهابی در درم است از طرفی آتروفی اپیدرم و ارتشاح خفیف دور عروقی لمفوهیستیوسیت در درم پاپیلر دیده می‌شود.nnایختیوزس زانی رخ می‌دهد که از هم گسیختگی در پدیدهٔ کراتین شدن ایجاد می‌شود و منجر به هیپرکراتوز، پوسته پوسته شدن و اختلال در فونکسیون حفاظتی لایهٔ شاخی می‌شود. تعداد زیادی درماتوزهای ایختیوزیفرم وجود دارد که در همهٔ آن‌ها اشکال در فرایند کراتین شدن وجود دارد.nnتشخیص nnافتراق ایختیوزس اکتسابی از خشکی پوست دشوار نیست. گاهی سابقه‌ای از ایجاد بیماری در بعضی فصول سال، استفاده از دیورتیک‌ها، حمام کردن بیش از حد و استفاده از صابون‌ها در تشخیص کمک‌کننده است. از طرفی خشکی پوست به درمان‌های ساده مثل کرم‌های نرم‌کننده جواب می‌دهد در حالی که ایختیوزس نیاز به درمان‌های اختصاصی دارد و گاهی بیوپسی جهت افتراق کمک می‌کند که در پوست خشک افزایش ضخامت اپیدرم همراه پاراکراتوز فوکال و هیپرگرانولوز را نشان می‌دهد در صورتی که در ایختیوزس اکتسابی عدم وجود لایهٔ گرانولر یا کاهش ضخامت وجود دارد، اپیدرم طبیعی است یا آتروفی مختصری دارد.nnوراثت و علل بیماریnnبیشتر انواع بیماری ایختیوزس بسیار نادر هستند. جهش ژنتیکی باعث این اختلال شده‌است که از والدین به فرزند منتقل می‌شود. اما در برخی از موارد، هیچ‌یک از والدین داری این بیماری نیستند، اما آن‌ها حامل ژن معیوب این بیماری می‌باشند. هنگامی که این دو ژن جهش یافته خود را به جنین انتقال می‌دهند، نوزاد مبتلا به ایختیوزس به دنیا می‌آید. در برخی از موارد بسیار بسیار نادر، جهش ژنتیکی در بدن خود بیمار رخ می‌دهد و او را مبتلا می‌کند.nnتداویnnبرای تداوی و بروز کمتر باید پوست را مدام مرطوب کرد تا پوسته‌ها را راحت برداشت مخصوصاً با کراتولیتیک‌ها، از آنتی باکتریال‌ها برای رفع و کمتر شدن عارضه و همچنین شوینده‌های حاوی کلورهگزیدین استفاده می‌شود. یکی از راه‌های کم کردن ضخامت عفونت روی پوست بیوپسی است. مصرف مواد غذایی حاوی اسید رتینوئیک، اسید میوه، اوره، در حال حاضر هیچ تداوی علاج دهنده‌ای وجود ندارد.nnداکتر بلال احمد امانی

2021-06-24

#botoxinjectionsn#botoxn#dr_muhaddesa_mustafavinداکتر محدثه مصطفوی

Review

Similar Places:

په دغه پاڼه کي به تاسو ته عمومي معلومات خپريږي...
خبر رسانی دقیق و با حفظ بی‌طرف
IDEAS ARE EASY IMPLEMENTATION IS HARD
Afghanistan is always with Palestine We are supporting Palestine like...
Always be honest
personal information and idea
اسلامي معلومات له دی صفحې څخه تعقیب کړئ
Hadaf az een pich neqahdari az aks haie khodam ast
اخبار دقیق و هم رسانی از حقایق روز !
وطن پاک‌ترین داشته ملتی است که برای تاریخ و فرهنگ...