Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Afghanistan > Kabul > Photographer > پروفایل دخترانه - girly profile

پروفایل دخترانه - girly profile

(1 Rate)
(1 Rate)

About :

بهترین پروفایل دخترانه همراه با متن های دلنشین �

Other Information

Categories:

Photographer
Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2021-10-28

یک قسمتی از رابطه هست که دیگر فقطnخاطراتش را دوست داری، خودش را کهnمی‌بینی و با خودش که حرف می‌زنی و بهnرفتار و طرز تفکری که اخیراً داشته که فکرnمی‌کنی؛ نمی‌خواهی دیگر ببینی‌اش و صدایشnرا بشنوی و با او حتی به قدر ثانیه‌ای حرفnبزنی. فقط می‌خواهی با خاطرات خوبِ کسیnکه نیست، زندگی کنی.nاز یک جایی به بعد باید از خاطراتش در مقابلnخود‌ش محافظت کنی، باید آن‌ها را برداری وnبگریزی و هرکجا که کم آوردی، به تصوراتnخوشایند و مطلوبی که از او داری بسنده کنیnو به همان‌ها پناه ببری.nباید خودت را فریب بدهی که او آدمِ خوبیnبود، او همیشه آدم خوبی بود.nباید به روی خودت نیاوری که آدم‌ها معمولا تاnیک جایی وقت می‌گذارند و با دقتِ تمام،nایرادهای شان را از تو می‌ پوشانند.nباید خودت را آرام کنی با این فرضیه که آدم‌هاnتا یک جایی به حرمت روزهای خوبی کهnگذشت، تحمل می‌کنند.nو تو حق داشتی تحمل نکنی، حق داشتیnخاطرات دوست‌ داشتنی‌ و اصیلت را برداری وnفاصله بگیری....🙂💔🖤nn#girlyprofile🦋n#prof🖤nادمین؛ #Kh_Nazari

2021-10-27

هم‌اکنون نوری را که از درونتان می‌درخشد بپذیرید.!!nبه زخم‌هایی که شما را به اینجا رسانده‌اندnاحترام بگذارید. مولانا می‌گوید: «نور از محلnاین زخم‌ها وارد می‌شود.» nایمان داشته باشید که جهان هستی این زخم‌هاnرا برنامه‌ریزی کرده است. این زخم‌ها با نظم وnترتیبی عالی سر راهتان قرار گرفته‌اند تا باnعشق در برابرشان حاضر شوید و نور درونتانnرا به یاد بیاورید. nهرقدر هم که شرایطتان سخت باشد، به آنهاnاحترام بگذارید. به آسیب، درد و ترس احترامnبگذارید. بدانید که در تمام این مدت آرامشnعشق در درونتان می‌درخشیده است. nمهم نیست که در زندگی چه اتفاقی برایتانnمی‌افتد، این حقیقت هرگز تغییر نمی‌کند.nآرامش عشق هرگز شما را ترک نخواهد کرد...!n♥️🙂nn#girlyprofile🦋n#cartoonart💕nادمین؛ #Kh_Nazari

2021-10-26

#دلواپسم_که_می_شوی ؛nتمامِ غصه هایم را فراموش می کنم ..nنگرانِ هیچ چیز نیستم ؛nوقتی تو مراقبِ دنیایِ منی ،nتویی که قوی ترینی ،nتویی که منحصر به فرد ترین آدمِ رویnاین زمینی ...nنگاهِ دنیا را می خواهم چه کار ؟!nوقتی حمایت و توجهِ تو را دارم ؟!!nمحبوبِ تو بودن چه لذتی دارد !nچیزی شبیهِ پرواز تا بی نهایتِ بودن !nمن چه خوشبختم این روزها ،nاین روزها که آغوشِ تو ؛nسهمِ انحصاریِ شیطنت هایِ من شده ...nو من میانِ بازوانِ مردانه ی تو ؛nجان می گیرم ...nتو نمی دانی ،nتو نمی فهمی ،nکه چه اندازه شیرین است عروسِ قصه بودن ،nوقتی قرار است شاهزاده ای سوار بر اسبِnسفیدش ، تو باشی.... 😇♥️♥️!nn■■■■■nزیر این پست محبوب دلهایnخود را منشن کنید..😍♥️n nn#نرگس_صرافیانn#girlyprofilenادمین؛ #Kh_Nazari

2021-10-25

دلم می‌خواست اهمیت نمی‌دادم به هیچ‌ چیز،nو هیچ حرف و رویدادی را هزار نوع تفسیرnنمی‌کردم،nدلم می‌خواست برایم فرقی نمی‌کرد و هیچnچیز را به دل نمی‌گرفتم،nدلم می‌خواست شب‌ها راحت می‌خوابیدم وnراحت قرار می‌گرفتم و راحت فراموشnمی‌کردم اتفاقات و اشتباهات و آدم‌ها را.nاما فراموش نمی‌کردم،nاهمیت می‌دادم،nبه دل می‌گرفتم و اندوهگین می‌شدم.nو سخت خوابم می‌برد همیشه،nسخت آرام می‌شدم و سخت به این نتیجهnمی‌رسیدم که؛nهرچیز و هر اتفاقی ارزش فکر کردن ندارد..💔nn#girlyprofile🦋n#prof🖤nادمین؛ #Kh_Nazari

2021-10-24

#چقدر_پاییز_شده...!nاین روز ها چقدر دلم حال‌وهوا و آستین‌هایnپایین کشیده از سرما می‌طلبد، یا نشستن کنارnپنجره و نوشیدن یک گیلاس چای داغ، یا پناهnگرفتن زیر پتو و خوابیدن میان لالایی خاطرهnانگیز برگ‌ها و بادها.nچقدر می‌طلبد که چتر برداری و زیر قطرات گاهnو بی‌گاه باران قدم بزنی و یقه‌ی پیراهنت را ازnشدت باد و سرما بالا بکشی، که دست‌هایت راnتوی جیب ببری و از سرما بلرزی، که باد بزند وnقطرات باران روی گونه و پلک‌هایت بریزد.nچقدر این هوا تنهایی نمی‌چسبد!nکه حیاتی است هر پاییز کسی کنارت باشد و باnتو حرف بزند، کسی کنارت باشد و تو را بغلnکند، کسی کنارت باشد و با تو چای بنوشد،nکسی کنارت باشد که برایت شعر بخواند وnدست‌های یخ زده‌ات را میان دست‌های گرمشnبگیرد...nچقدر این هوا یک دوست کم دارد، یک رفیق،nیک آدم خوب... کسی که حقیقتا حرف‌های توnرا می‌فهمد و دیوانگی‌های تو را می‌پذیرد،nکسی که به تو حق می‌دهد هر پاییز، از خودتnبی‌خود باشی و هوا که به هم ریخت، به همnبریزی...nهوا کِی وقت کرد اینهمه پاییز شود و ما کِیnوقت کردیم اینهمه تنها باشیم..؟nn#girlyprofile🦋n#پاییزی 🍁nادمین؛ #Kh_Nazari

2021-10-23

مادرم همیشه پشتِ سرم دعا می خواند ...nمی گفت ؛nالهی امروز بهترین آدم ها سرِ راهت باشند ،nالهی دست به خاک بزنی برایت طلا شود ...nاو از تهِ دلش می گفت ...nو من جدی نمی گرفتم !!!nمی خندیدم و سَرسری رد می شدم ...nاما ...nوقتی از دعایِ خیر و دستانِ پر برکتش دور باشی ،nتازه می فهمی ؛nدنیا رویِ مدار دعایِ مادر است که می چرخد !nدعایم کن ...nدعایم کن ...nکه دنیا سخت می گیرد ؛nبدونِ عشقِ تو مادر♡ ...nدعایم کن !nفدایِ چشم هایِ پاک و معصومت !nبدونِ تو ؛nغریبم ، بی پناهم ، خسته ام مادر♡nدعایم کن ...🤲♥️nn#girlyprofile🦋nادمین؛ #Kh_Nazari

2021-10-23

#زمانش_که_برسد ؛ nخواسته هایت ، داشته هایت شده اندn و آرزوها ، جزئی از روزمرگی هایت .nزمانش که برسد ؛ رفتنی ها رفته اند و ماندنیnها ، عزیزترین دلخوشی هایت شده اند و توnیاد گرفته ای که با ساده ترین چیزها شادnباشی .nزمانش که برسد تو سرد و گرمِ روزگار راnچشیده و به این نتیجه رسیده ای که عاقلانهnترین کار همین است ؛ که با داشته هایت شادnباشی و امیدوارانه برای آرزوهایت تلاشnکنی ، و به این ادراک خواهی رسید ؛ که دنیاnکوتاه تر از آنی است که آرامشت را برای غصهnهای بیهوده و رنج های بی نتیجه خراب کنی .nمی رسد زمانی که آینه ها فقط لبخندهای تو راnببینند ، زمین اشتیاقِ تو را به دوش بکشد وnزمانه ، اتفاقات خوب را حوالی تو بیندازد ، nزمانی که غصه و اندوه های زودگذر ، پشتnدیوار بی تفاوتی ات ، ته نشین خواهند شد ،nو تو با صدایی بلند و آرامشی عمیق ، زندگیnخواهی کرد ...😌♥️♥️nn#نرگس_صرافیانn#girlyprofile🦋nادمین؛ #Kh_Nazari

2021-10-22

بعضی از آدم ها فكر می كنند؛nقوی بودن یعنی "هیچ گاه احساس درد نكردن"nواقعیت این است که قوی ترین آدم ها آنهاییnهستند كه درد را تجربه می کنند،nمی فهمند و می پذیرند و از آن عبور می نمایندnو مردم هیچ وقت ؛nبابت ضعیف بودنت ازتو متنفر نیستنnاونا به خاطر قدرت و توانایی هایت nاز تو متنفر اند !nپس سعی کن قوی باشی nو به نظر دیگران بی اهمیت...!!nهیچ وقت به خاطر اینکه همرنگnجماعت شوی ؛nنقاب به صورتت نزنnشجاع باش... !nخاص باش... !nخودت باش.. !!😇♥️nn#girlyprofile🦋n#prof🖤nادمین؛ #Kh_Nazari

2021-10-21

هانده ارچل؛n بازیگر و مدل اهل ترکیه است.nدر سال ۲۰۱۵ با بازی در سریال دختران آفتابnبه شهرت رسید‌ و او بیشتر به دلیل بازی درnنقش حیات اوزون در مجموعه تلویزیونیn "عشق حرف حالیش نمیشود" شناختهnمی‌شود. هانده از سال 2021 با 24,9 میلیونnدنبال‌کننده در اینستاگرام، بیشترین تعدادnدنبال‌کننده را در بین بازیگران ترک قرار دارد.nوی همچنین سفیر تجاری بسیاری از مارک‌هاn از جمله لورئال پاریس در ترکیه است. اخیراًnنشریه fillgap او و هم‌ وطنش فحریه اوجن راnبه ترتیب به عنوان اولین و سومین زن زیبایnمسلمان انتخاب کرده‌است...♥️nn●●●●●nشما کدام سریالش را بیشتر دوست دارید ؟nn#girlyprofile🦋n#Hande_Erçel♥️nادمین؛ 《#Kh_Nazari 》

Review

Similar Places:

Like my page
CAR Seller
following the best photos of Afghanistan lifestyle
په دې پاڼه کې به د افغانستان په اړه ستاسې...
To spread awareness amoung people about wildlife of Afghanistan, and...
this page uploaded the old pictures of Afghanistan
just for fun