Findbusiness.me

Types of Businesses City Country Add Business
Home > Types of Businesses > Meditation Center > Mindful Quotes in het Nederlands

Mindful Quotes in het Nederlands

(22 Rate)
(0 Rate)

About :

Mindful Quotes - open voor inspiratie -

Description:

To cultivate the mind - to grow a mindful and compassionate attitude. Just because that makes a TREMENDOUS difference. That is what MQ is about. ~Patrick Smolders, cert. (VMBN) mindfulness trainer at B-Present.nl, Utrecht, The Netherlands. Het faciliteren van een houding van open aandacht en zelfcompassie. Alleen maar omdat dat een ENORM verschil maakt. En dáár gaat MQ over. ~Patrick Smolders, cert. (VMBN) mindfulness trainer bij B-Present.nl, Utrecht. ...

more

Other Information

Inappropriate listing?Request for Deletion
Close request for deletion form

Featured Articles:

2020-04-28

Mondkapjes: sociaal-psychologisch gedragseffect versus medisch-klinisch effect, en het werkelijke tekort: OnderscheidingsvermogennnMondkapjes: sociaal-psychologisch gedragseffect versus medisch-klinisch effect, en het werkelijke tekort: OnderscheidingsvermogennUitgerekend in Nederland horen we vrijwel alle experts zeggen dat het effect van mondkapjes niet bewezen is. Hoe toevallig. Er lijkt sprake van een soort denk-luiheid of gebrek aan onderscheidingsvermogen. Oké, vanuit medisch-klinisch perspectief hebben de kapjes weinig effect. En toch heeft het collectief dragen van mondkapjes een effect: We zien elkaar gemaskerd, waardoor hygiëne top of mind blijft. Noem dit: Het mindfulness-effect van het mondkapje. Noem het zoals je wilt. Elke bijdrage aan hygiënisch gedrag is meegenomen bij het weer openstellen van sectoren.nnEchter, het onderscheid tussen het medisch-klinisch effect en het sociaal-psychologisch gedragseffect wordt niet gemaakt in Nederland door opinieleiders. En juist dat geeft te denken. Want uitgerekend Nederland is het land waarin een enorm mondkapjestekort bestaat: Kapjes zijn eenvoudigweg onvoldoende voorhanden om de mensen in de contactberoepen (oa kappers) en ook horecapersoneel te voorzien. Dat tekort leidt rechtstreeks tot een verlengde lockdown voor deze sectoren in ons land. "Teveel mensen de straat op" is wat ons voorgeschoteld wordt als drogreden om de horeca nog weken locked-down te houden. Te doorzichtig. nnWat ons niet gezegd wordt: De werkelijke reden om de horeca en contactberoepen nog niet open te stellen, is dat er simpelweg nog te weinig mondkapjes zijn. Geen idee waarom dat niet gewoon ruiterlijk wordt toegegeven, het zou 'Den Haag' alleen maar sieren. De volgende gedachte dan misschien? Als mensen opeens doorhebben dat mondkapjesdracht wel degelijk tot hygiënischer gedrag leidt, ontstaat onvrede onder ons electoraat wegens het kapjestekort en ons matige gezondheidszorgbeleid dat ertoe heeft geleid. Maar wat is erger? Op dit moment ontstaat (tenminste bij mij) teleurstelling omtrent het gebruik van drogredenen en onwetenschappelijkheid. Welke onvrede vreest ons kabinet nu het meest? nnEn: Zijn onze nieuwsmakers op dit punt zo verstrengeld met de politiek? Jammer, want via kartelvorming verbetert de situatie zich toch echt niet. Daarom mijn oproep aan ieder, op welke stoel je ook zit, en welke pet je ook draagt: Blijf nuchter. Blijf kritisch. Blijf open minded. Blijf jezelf ontwikkelen. Graaf Diep. En Stay Safe als je kunt. In de volle wetenschap dat het gebruik van reflectief vermogen, compassie, verbondenheid en creativiteit uitermate besmettelijk is.nn~ Patrick Smolders, nnUtrecht, 2020.04.29 (ed. 2).

2020-04-22

Urgent nodig: Energie, verbinding en vastberadenheidnn • • • Nederland, april 2020 • • • nUit bloed- en plasmadonaties van 1 t/m 8 april jl bleek dat slechts 3,5% van de donateurs (uiteraard na voorafgaande besmetting) in hun bloed CoViD-19 antistoffen heeft opgebouwd. De overige 96,5 % is klaarblijkelijk (nog niet) besmet geraakt met CoViD-19. Deze percentages zijn gebaseerd op een groep van 4.000 bloed- en plasma-donateurs van Sanquin. Sanquin is kortgezegd de huidige bloed- en plasmabank van Nederland, een non-profit organisatie ontstaan in 1998 bij de fusie van een aantal bloedbanken. Het percentage van 3,5 werd onlangs genoemd door Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIMV). nn • • • Opgebouwde immuniteit • • • nZodra er in iemands lichaam eenmaal voldoende antistoffen opgebouwd zijn, is iemand niet of verminderd vatbaar voor toekomstige besmettingen met de huidige editie van het coronavirus, te weten CoViD-19. Ook ik vraag me af in hoeverre bloeddonoren representatief zijn voor de gehele Nederlandse bevolking van 17.000.000 mensen. Mij zou het niet verrassen als 5 à 9 % van de Nederlandse bevolking op dit moment - 22 april 2020 - immuun zou blijken te zijn (en dus 91 à 95 % überhaupt nog niet met het CoViD-19 virus in aanraking zou zijn geweest). nn • • • Traag door oneindig laagland • • • nHoe dan ook, een feit is dat het CoViD-19 virus zich de afgelopen 6 weken dankzij ons collectieve gedrag relatief traag verspreid heeft in ons land. De epidemiologische curve is afgevlakt, een catastrofale piek is hier achterwege gebleven. En, daar de capaciteiten in de gehele zorgsector beperkt zijn, is dat een grote zegen voor de zwaarbelaste medische sector. n • Een gevolg is dat ons collectieve gedrag voorlopig in lockdown-modus zal blijven, hier en daar in iets afgezwakte vorm. n • Een ander gevolg kan zijn dat we als mensheid collectief meer waardering krijgen voor de betekenis van zorg, zorgzaamheid (waaronder hygiëne), en zorgberoepen, en ...n • ...we de moed vinden om met open vizier te kijken naar ondermeer de structuur, de inrichting en het onderhoud van ons zorgstelsel & onze en woon- en werk- en recreatieve omgeving. nn • • • Exposure, hygiëne en inventiviteit • • • nMensen zullen hun creativiteit aanspreken om samen te kunnen wonen, werken en recreëren. Nieuwe sporten en nieuwe vormen van bestaande sporten kunnen hun entree maken. Exposure (blootstelling aan cq contact met de buitenwereld, de natuur en anderen) is van belang voor de mentale en fysieke gezondheid van een ieder in onze samenleving. Dat is niets nieuws. Maar nu is inventiviteit meer dan ooit van grote betekenis: De inventiviteit om voldoende exposure te genereren in combinatie met uitmuntende hygiëne.nn • • • De basics op orde • • • nGoede zorg en hygiëne zijn net zoals elektra, schoon drinkwater, voldoende exposure (de drie bovengenoemde aspecten) en een rioolstelsel geen luxeproduct voor een paar happy few. Want als over 5 of 10 jaar weer een levensbedreigende bacterie of virus (bijvoorbeeld nieuwe editie van de corona-familie) over onze planeet rondwaart, en het fundament van onze samenleving beter op orde is, zal geen of een veel beperkter lockdown nodig zijn. De huidige lockdown zal (niet alleen in ons land) waarschijnlijk nog 1 à 2 jaar duren of zelfs langer. Die periode biedt voldoende tijd om tot samenwerking te komen. Want dat is wat urgent nodig is: De samenwerking van alle mensen van goede wil, niet alleen in Nederland maar wereldwijd, om rampen en dystopieën te voorkomen.nn • • • Energie, verbinding en vastberadenheid • • • nDe hoop is gevestigd op alle aardbewoners en hun regeringen: n • Dat zij in zichzelf de moed aantreffen om de feiten onder ogen te zien, de moed om met een frisse blik te kijken, de moed om meer dan 1½ meter afstand te nemen van vastgeroeste posities, ideeën en ideologieën. n • De moed om schijnzekerheden te zien voor wat ze zijn.n • De moed om te erkennen dat je jezelf schade berokkent als je een ander of de aarde schade toebrengt. Ook als die ander zich 4.000 km verderop bevindt. n • Dat zij in zichzelf en in elkaar de moed aantreffen om lessen te trekken, en tenslotte ookn • De energie en vastberaden passie om de aarde opnieuw vorm te geven, in verbinding, duurzaam en constructief.

2020-04-08

CORONA: HET ZAND WAAR DE MACHINE OM SMEEKTEnnBuiten mijn huis. nZonder wandelschaamte.nZonder complot-theorieën.nMaar mèt physical distancing. nnMOEITELOOS SOCIAALnJa, hulde ook aan de bezoekers van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: Terwijl fysiek meer onderlinge afstand wordt betracht, hebben mensen juist meer oog voor elkaar en voor hun eigen functioneren. Physical distancing hand-in-hand (ja, de formulering is opzettelijk) met social nearness en psychological proximity. Over dat laatste: De huidige tijd ('corona-crisis') biedt mensen de kans om meer vertrouwd met zichzelf te raken. nnLOOK AT THOSE SKIESnWat me de laatste weken opviel waren vooral ook de luchten. Mijn indruk is dat de weermodellen een update kunnen gebruiken: Nu er zo weinig vlieg-verkeer is, lijken de luchten vaak minder bewolkt dan door de modellen voorspeld. Minder vliegverkeer (op 10 km hoogte) betekent dat minder nCO2 en minder H2O wordt uitgestoten: Dat zou best eens tot verminderde condensatie en wolkvorming (op 10 km hoogte) kunnen bijdragen. Ook op het lagere niveau (grondnivea) zal de uitstoot van CO2, H2O en fijnstofdeeltjes geringer zijn dan vóór de Corona-crisis.nnDE RESET: EEN NIEUWE STARTnIndividueel en collectief biedt de huidige tijd veel kansen. We krijgen meer oog voor elkaar, voor de atmosfeer tussen ons en de atmosfeer boven ons. Ook krijgen we meer besef van de ratrace zoals deze in de loop van decennia zich - vaak onopgemerkt - uitgerold heeft, een ratrace die schade heeft berokkent aan de mens en de aarde, aan al het leven dat zich op de aarde bevindt. Bovenal biedt de huidige tijd ons individueel en collectief gelegenheid tot reflectie: Stilstaan bij de wijze waarop alles functioneert. Hoe ook dat alles, wat door mensen tot stand gekomen is, functioneert: De 'global village', de blinde economie, het consumentisme en het wereldwijde leed dat ermee samengaat. Op het eerste gezicht is het virus uiteraard geen aardig iets. Toch zijn er genoeg redenen om zelfs ook dankbaar te zijn dat het Corona-virus op aarde rondwaart. In veel opzichten kwam COVID-19 als geroepen. Dit virus, deze pandemie, was het zand waar de machine om vroeg. nnWAKKER WORDEN IN DE REALITEIT - EN ONS COMMITMENT AAN AL HET WERKELIJKEnReflectie - het stilstaan bij en het onvervormd gadeslaan van het individuele en collectieve functioneren, het feiteijke functioneren - maakt de kans waarschijnlijk dat er op collectief niveau een reset verschijnt. Het begin van een tijdperk waarin blind streven naar 'groei' heeft plaatsgemaakt voor het oog hebben voor elkaars welzijn en dat van de aarde. Oog hebben ook voor het ontbreken van dit welzijn, gewaarzijn van al het lijden dat te voorkomen valt. Een tijdperk waarin oog is ontstaan voor de langetermijn en long-distance gevolgen van ons functioneren. Een reset, een tijdvak waarin mensen individueel en collectief de kracht en de moed vinden zich te committeren aan welzijn, aan alles wat wezenlijk is, basic is, onze essentie vormt. Dromen en ideologieën achter ons latend. Wakker worden in de realiteit, de realiteit omarmend: Onszelf, de mensheid, de planeet. Dankbaarheid voor de donderslag die dit virus aan het collectief toebrengt, de donderslag die nodig is om tot een helder gewaarzijn te komen, in een brede en diepe betekenis. Een helder gewaarzijn dat moeiteloos tot stand komt. Een wereld met meer oog voor elkaar, meer verbondenheid, een eerlijker systeem, een eerlijker verdeling. Een welvaart-voor-enkelen die plaatsmaakt voor het welzijn van de hele planeet.nn~Drs Pat, © nonzen©, april 2020nn(minor translation edit 2020.04.08 @ 12.30 h)nnFotografie Kaapse Bossen © nonzen©

2019-09-27

"Liefde is wat overblijft als de passie over is"rrBron van de quote: Captain Corelli's Mandolin (1994, rrroman door Louis de Bernières). rrFotografie en txt door Drs Pat (AKA Patrick Smolders) rr© nonzen©

2019-09-23

Verwar non-conformisme niet met vormloosheid.nKijk in de natuur en je ziet: vorm is overal aanwezig.nEn realiseer dat je onderdeel bent van de natuur.nDus is er niets conformistisch aan nhet vinden en creëren van je eigen vorm of vormen. nn ø ø ø ø ø nOver de tekst en fotografie:nVERANTWOORDE HERKOMST • Constructieve toepassing • Zowel binnen als buiten • Hoogwaardige kwaliteit • Deze foto werd mogelijk mede gemaakt door een camera met een gelukkig © nonzen© leven waarin ook verrijkte granen, gesplitst plutonium en afgewerkte noten verwerkt zijn • Bij gebruik in buitentoepassingen de scherpe randen en gebroken accoorden altijd afronden • Fotografie en txt door © Team NonZen© by Drs Pat AKA Patrick Smolders, © nonzen© NB: Let goed op de wolfskwint.n ø ø ø ø ø

Review

Similar Places:

Budismo kadampa - Zona Norte | www.meditarenzonanorte.org | Estudio y...
In Authentic Relating and Circling, we practice showing on the...
You have a unique purpose to live.Discover your true, authentic...
Consultas espirituales. Lectura del tarot. !Escríbenos para ayudarte!
Une école de Tai Chi Chuan basée sur le style...
Offering the Diamond Heart Approach, a spiritual inquiry journey to...
Welcome to my page on Women’s Health, focusing on Peri...
"Today there is an increasing expectancy regarding the return of...
Sequential posts on a daily basis from Alice Bailey's book...
We are a group of people between the ages of...
I help courageous souls embrace their self-worth and grow confidence...
Life Coaching and Ecstatic Spirituality
K-9 Village Institut de Médiation Animale Al Founoun Street, Nahr El...
Everything about the Zen-Toid Meditation system is designed to bring...